September 2017

SIF รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560  โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานปิดโครงการ  “STEM Workforce towards Thailand 4.0″หรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs ที่มากกว่า 2 ล้านราย มีพนักงาน ในระบบกว่า 10 ล้านคนให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการจากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 4.0