SIF จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)”

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

Share this post