กิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัยและKAIZEN

คณะ คปอ.และ ทีม KAIZEN จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและ KAIZEN เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือไคเซ็น (Kaizen)  อันเป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนางานที่มีประสิทธิผล เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ หรือปรับปรุงวิธีการทำงานและเป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนางานที่มีประสิทธิผล เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ หรือปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

Share this post