SIF มอบงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท แก่ “กลุ่มพัฒนาเยาวชนบ้านปึก”

วันที่่ 30 กรกฏาคม 2559

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด มอบงบประมาณจำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของกลุ่ม “พัฒนาเยาวชนบ้านปึก” ณ มัสยิดบ้านโคกแพะ หมู่ 10 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Share this post