อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2559

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานได้ทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานและสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป โดยวิทยากรภายนอกจาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

Share this post