SIF จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารและเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

Share this post