SIF จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001”

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

จัดอบรม “หลักสูตร ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดของระบบได้อย่างถูกต้อง และสามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรภายใต้ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

Share this post