โครงการ อบรมการปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่อง Seamer

วันที่่ 24 กรกฎาคม 2559

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “การปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่อง Seamer” ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานที่อยู่ในระดับกลุุ่มช่างผู้ดูแลเครื่อง SEAMER  ได้มีความรู้และความเข้าใจ  สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานกับเครื่องได้อย่างถูกวิธี

Share this post