กิจกรรมอบรม “สนุก สุข ง่าย ด้วย Kaizen”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

SIF จัดอบรมให้ความรู้ ในโครงการ สนุก สุข ง่าย ด้วย Kaizen” เพื่อสร้างความเข้าใจและการดำเนินงานด้าน Kaizen ในปี 2560 ให้แก่ ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่าย คณะกรรมการ และคณะทำงาน Kaizen ณ ห้องฝึกอบรม SIF ทั้งนี้ Kaizen คือ เครื่องมือช่วยในการบริหารให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ

Share this post