SIF อบรมหลักสูตร การทำงานของเครื่อง X-Ray และการป้องกันอันตรายจากรังสี

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

จัดอบรม การทำงานของเครื่อง X-Ray และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะในการใช้เครื่องและวิธีป้องกันตัวเอง

Share this post