มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

รายละเอียดของงาน 

-บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

-วางแผนและควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการ

-จัดทำนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ ควบคุมและวิเคราะห์และรับผิดชอบงบประมาณเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

-ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี

3.สามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

4.มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทักษะการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ คิดในเชิงบวก

5.ประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการโรงงานผลิตอาหารแปรรูป ด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือ Supply Chain เป็นอย่างน้อย 7 ปี

6.มีความรู้ด้าน BRC,HACCP,GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดท วันที่ 21/8/2561)

Apply Now

คุณสมบัติ:

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 30 ปีขึ้นไป

3.มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.สามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้

5.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้

6.มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี

 

ลักษณะงาน :

1.วางแผน กำหนดแนวทางการทำงาน สร้างมาตราฐานระบบการทำงาน

2.ติดตามและควบคุม แก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน

3.ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน

4.กำหนดและวางเป้าหมายการทำงานของปี

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

)

Apply Now

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 27 ปีขึ้นไป  สถานที่ทำงาน: สงขลา

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์การด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน

3.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดีได้ดี

4.มีความซื้อสัตย์ อดทน รอบคอบ ในหน้าที่

5.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

ลักษณะงาน:

1.ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ ส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันต่อแผนการผลิต

2.ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

3.ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

4.ติดตามการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลาที่ระบุ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 18 ปีขึ้นไป  สถานที่ทำงาน: สงขลา

คุณสมบัติ :

1.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

2.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดี

3.มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

4.มีความรู้เรื่องมาตรฐานและกฏหมายด้านอาหารเป็นอย่างดี

5.มีประสบการณ์งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน:

-วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
-กำหนดสูตรกระบวนการผลิตรวมถึงการตรวจสอบ
-ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุลวง ตามแผนการทดลอง
-ศึกษามาตรฐานกฎหมายหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบการจัดทำตัวอย่าง
-ศึกษาสภาวะและอายุการจัดเก็บของสินค้าใหม่หรือสินค้าที่มีการปรับปรุงในกระบวนการผลิตจริง

 

 

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

คุณสมบัติ:

1.เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี    สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร,อุตสาหกรรมการเกษตร  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4.ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ลักษณะงาน:

1.มีความรับผิดชอบงานในพื้นที่และกระบวนการ-บรรจุ เรียงกระป๋อง เข้า-ออก หม้อ Retort และงานเอกสารได้

2.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องจักร เครื่องมือ และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน

3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต21/8/2561)

Apply Now

รายละเอียดงาน   

 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลประจำวัน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต และในคลังสินค้า
 2. จัดทำรายงานสรุปมูลค่าซื้อ มูลค่ารับ ผลิต ขาย รับอื่นๆ เบิกอื่นๆ และ มูลค่าสินค้าคงเหลือ
 3. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบและสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า
 4. จัดทำเอกสารเพื่อเก็บข้อมูลลงทะเบียนทรัพย์สิน และงานระหว่างก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
 5. ตรวจสต็อคและทรัพย์สินตามแผนการตรวจนับประจำปี

 

 

 

 

  คุณสมบัติ             -เพศ ชาย/หญิง  อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในงาน และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีความเป็นผู้นำ/สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

สวัสดิการ               ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ,ห้องพัก

 

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

 

Apply Now

รายละเอียดงาน

-เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี

-วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้า

ในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน

-สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2

-ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB)

-ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center

-ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย

-ดำเนินการอบรม สอนงานพนักงานในด้านคุณภาพ ด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ

-สรุปผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ  ปริญญาตรี. ขึ้นไป  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/วัดกุม/สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน รอบคอบ

 

สวัสดิการ           เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

Apply Now

      รายละเอียดงาน   -เตรียมความพร้อมในการยก – เคลื่อนย้ายเครื่องซีมเมอร์เขา – ออกจากพื้นที่ตามแผน/คำสั่ง

-เตรียมความพร้อมของอะไหล่และอุปกรณ์มี่ใช้ – ประกอบการ Overhaul เครื่องซีมเมอร์

-ถอด – ตรวจสอบสภาพ, เปลี่ยนถ่ายและประกอบอะไหล่เครื่องจักรตามความจำเป็น

-ประสานงานการส่งคืนเครื่องหลัง Overhaul และทดลองเดินเครื่อง

-เก็บงาน/รายละเอียดตกค้างและรวบรวมข้อมูลลงประวัติเครื่องจักร และสรุปปัญหาการทำงาน

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ           -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยานยนต์,ช่างเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความอดทน ขยัน อดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีประสบการณ์ทางด้านช่าง Seamer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ               เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

Apply Now

    รายละเอียดงาน

-สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน

-ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down

-ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว

-จัดทำรายงาน /ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบ

-เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  อย่างทันท่วงที

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

-ตรวจสอบคุณภาพการผลิต Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง

-ทวนสอบการเตรียม Media, ทวนสอบการ ชั่งสาร Premix

-ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต, ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต

-ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง,

-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน,

-ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ SIF1,

-ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง

-ทวนสอบการเตรียม Media, ทวนสอบการชั่งสาร Premix

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.ตรวจนับแมลงตามชนิดจากจุดติดตั้งเครื่องดักแมลงประจำวัน

2.ดูแลและทวนสอบการปฎิบัติงานผู้ให้บริการ

3.เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ Pest Control ประจำเดือน

4.สำรวจและตรวจสอบร่องรอยตามพื้นที่ความเสี่ยงประจำวัน

5.สำรวจแหล่งและการแพร่ระบาดสัตว์พาหะประจำเดือน

6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ม.6.ขึ้นไป ทุกสาขา

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

– สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21/8/2561)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ
2.ดูแลควบคุมกฏระเบียบบริษัทฯ ข้อบังคับการทำงาน และประกาศต่างๆของบริษัทฯ

3.จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 

 

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพย์กรมนุษย์

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

– ทำงานเข้ากะได้

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 21 สิงหาคม 2561)

Apply Now