มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง/วัดกุม/สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

เพศ:ชาย / หญิง   อายุ: 22  ปีขึ้นไป   สถานที่ทำงาน:  สงขลา

คุณสมบัติ:

1. ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า 3 ปี 

2. มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดี

ลักษณะงาน:

-เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี
-วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน
-สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2
-ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB)
-ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center
-ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย
-ดำเนินการอบรม สอนงานพนักงานในด้านคุณภาพ ด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
-สรุปผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัคร 

 • 8.30 น. -11.30 น. สมัครด้วยตัวเองได้ที่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด ทุกวัน
 • สมัครงานผ่าน TH, Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทางอีเมล   [email protected],[email protected]

เอกสารสมัครงาน 

1. รุปถ่าย 2 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. ทะเบียนทะเบียน 2 ฉบับ

4. นิยามวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5. กฎบัตรใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน:  สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

      รายละเอียดงาน

 

1. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนอบรมประจำปี
2. ดูแลการฝึกอบรมOJT
3. จัดทำคู่มือการประเมินและสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปริญญาตรี  สาขา การจัดการทรัพย์กรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์/ มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน /แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี/มีภาวะความเป็น

-มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมหรืองานด้านทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-มีประสบการณ์ด้านการขูดปลาในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน
2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย
3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม
4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน
5.ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก
6.แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย/หญิง อายุ  28  ปี ขึ้นไป

 

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

-มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-สามารถปิดงบได้

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า
2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี

-ปริญญาตรี สาขา การบัญชีสาขาต้นทุน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft เช่น Word ,Excel

-สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งไทยและอังกฤษ

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้

-มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

-พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 6/3/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 

เพศชาย – หญิง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน
2.จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน
3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย
4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.อบรมหัวหน้างาน พนักงาน ทั้งด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ
7.ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 

เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน ภายหลังจากการยืนยันการขาย จนถึงการแจ้งรายละเอียดการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 

-ปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่าดี และมีภาวะความเป็นผู้นำ

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

– พื้นที่ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม-ซ่อมสร้าง-บำรุงรักษาเครื่องจักร,ระบบFire Alam,ระบบเมนไฟ, ระบบคอนโทรลมมอเตอร์,Generator, Vaccuum seal,เครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงาน )

 

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส. ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าเครื่องกล

-รู้ระบบงานไฟฟ้า

-มีความรู้พื้นฐานมอเตอร์ และโปรแกรมPLC ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

-มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

-บำรุงรักษาเครื่องซีมเมอร์และปรับตั้งเครื่องให้มีความพร้อมในการผลิต

-เฝ้าระวังและซ่อมแซมเมื่อเกิดปัญหาของเครื่องจักร

-สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องซีมเมอร์แต่ละรายการ

 

คุณสมบัติ

 

– เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องปิดฝากระป๋องและเครื่องบรรจุ

-มีความรู้-ทักษะในการแก้ไขและถอด-ประกอบและติดตั้งของเครื่องจักร/เครื่องซีมเมอร์

-มีความรู้เรื่องอะไหล่เครื่องจักรตลอดถึงบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ดี

-มีความขยัน อดทน

-มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรในไลน์ผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบผลิตน้ำดี

– ดูแลควบคุมระบบผลิตน้ำดี

– ดูแลรักษาชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

– สามารถช่วยงานซ่อมสร้างและทำงานเชื่อมได้

– สามารถประกอบโครงสร้างการเดินท่อได้

– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช – ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม

– มีความอดทน ขยัน อดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

– มีความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีประสบการณ์ด้านระบบน้ำดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

– สามารถปฏิบัติงานทางด้านเชื่อมประกอบและติดตั้ง , สามารถทำงานในด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

 

คุณสมบัติ

 

-เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปวส – ป.ตรี สาขา ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ ความสามารถในงานเชื่อม ,งานซ่อมบำรุง ,ถอด-ประกอบและติดตั้งเครื่องจักร

– สามารถทำงานเข้ากะได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now

      รายละเอียดงาน

1. สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน
2. ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down
3. ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว
4. จัดทำรายงาน
5. ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

วุฒิ.ปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected],[email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 12/4/2562)

Apply Now