มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

รายละเอียดของงาน 

-บริหารจัดการงานจัดซื้อสินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

-วางแผนและควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าทั่วไป,อุปกรณ์เกี่ยวกับช่าง,ส่วนประกอบการผลิตในประเทศและต่างประเทศ,Packagingบรรจุภัณฑ์,งานprojectต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการ

-จัดทำนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ ควบคุมและวิเคราะห์และรับผิดชอบงบประมาณเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

-ปรับปรุงและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิทยาศาสตร์

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดีเยี่ยม

3.สามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

4.มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทักษะการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ คิดในเชิงบวก

5.ประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการโรงงานผลิตอาหารแปรรูป ด้านจัดซื้อจัดจ้างหรือ Supply Chain เป็นอย่างน้อย 7 ปี

6.มีความรู้ด้าน BRC,HACCP,GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email. [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดท วันที่ 28/11/2560)

Apply Now

รายละเอียดของงาน

– บริหารจัดการคลังสินค้าส่วนประกอบการผลิต และอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด

– ควบคุมพื้นที่การจัดเก็บ ดูแลความปลอดภัย ความสะอาดในคลังจัดเก็บ

– ควบคุมดูแลสต๊อกคงคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และทันต่อการนำไปใช้

– วางแผน ตรวจสอบ และติดตามผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผน

– วิเคราะห์ ประเมิน แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างประสิทธิภาพ

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3.มีความรู้ Logistic-การควบคุมสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี

4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

5.มีความรู้ด้าน ISO,HACCP,GMP และมาตรฐานอื่นๆ เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 28 /11/ 2560)

 

Apply Now

คุณสมบัติ:

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2. เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 30 ปีขึ้นไป

3.มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.สามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้

5.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้

6.มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 ปี

 

ลักษณะงาน :

1.วางแผน กำหนดแนวทางการทำงาน สร้างมาตราฐานระบบการทำงาน

2.ติดตามและควบคุม แก้ไขปัญหา ปรับปรุงงาน

3.ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางาน

4.กำหนดและวางเป้าหมายการทำงานของปี

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 28/11/ 2560)

)

Apply Now

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 27 ปีขึ้นไป  สถานที่ทำงาน: สงขลา

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์การด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน

3.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดีได้ดี

4.มีความซื้อสัตย์ อดทน รอบคอบ ในหน้าที่

5.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

ลักษณะงาน:

1.ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ ส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันต่อแผนการผลิต

2.ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย,เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

3.ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

4.ติดตามการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลาที่ระบุ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 23 ปีขึ้นไป  สถานที่ทำงาน: สงขลา

คุณสมบัติ :

1.มีประสบการณ์การด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 1 ปี

2.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดีได้ดี

3.มีความซื้อสัตย์ อดทน รอบคอบ ในหน้าที่

4.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

ลักษณะงาน:

1.ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ ส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันต่อแผนการผลิต

2.,เจรจาต่อรองราคา ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย

3.ออกเอกสารใบสั่งซื้อ

4.ส่งมอบสินค้าตามวัน เวลาที่ระบุ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

รายละเอียดงาน  -เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน

-กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จ KPI

-ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามเป้าหมาย

-แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวัน

-ทวนสอบวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 

คุณสมบัติ        -เพศ ชาย/หญิง อายุ  25  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เคมีอุตสาหกรรม

-การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

-มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีภาวการณ์เป็นผู้นำ/สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

คุณสมบัติ:

1.เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี    สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร,อุตสาหกรรมการเกษตร  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4.ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 3 ปี

 

ลักษณะงาน:

1.มีความรับผิดชอบงานในพื้นที่และกระบวนการ-บรรจุ เรียงกระป๋อง เข้า-ออก หม้อ Retort และงานเอกสารได้

2.เตรียมความพร้อมด้านคน เครื่องจักร เครื่องมือ และมาตรฐานการทำงานของหน่วยงาน

3.ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

รายละเอียดงาน   -ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน

-ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ค่าที่ปรึกษาบริษัท

-กรอกแบบนำส่งภาษี  ประกันสังคม

-ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน  และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน

-ควบคุม ติดตาม งานการบันทึกรายการบัญชีเข้าระบบบัญชีของแผนก

-แก้ปัญหาปรับปรุงงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

-รับผิดชอบงานๆอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  คุณสมบัติ             -เพศ ชาย/หญิง  อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในงาน และเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีความเป็นผู้นำ/สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปี

-สามารถปิดงบได้

 

 

สวัสดิการ               ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ,ห้องพัก

 

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

 

Apply Now

คุณสมบัติ:

1.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

2.เพศ:หญิง   อายุ: 25 ปีขึ้นไป

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4.มีความตั้งใจและสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

5.มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี

6.มีประสบการณ์ด้าน BOI/19 ทวิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ลักษณะงาน

1.ตั้งราคาขาย Pricing

2. วางแผนและควบคุมดูแลงานด้านบัญชีต้นทุน

3.บริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ BOI/19 ทวิ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

 

Apply Now

รายละเอียดของงาน

-ควบคุมเอกสารในระบบ PM และ เอกสารงานแบบวิศวกรรม

-รวบรวมข้อมูล Break Down เครื่องจักรและตรวจสอบสภาพ GMPของพื้นที่หน่วยงานวิศวกรรม

-งานโครงการ(โครงการประจำปี และ โครงการ-ปรับปรุง-ซ่อมสร้าง-บำรุงรักษาเครื่องจักรและ

โครงสร้างพื้นฐานที่อนุมัติจากผู้บริหาร)

-งานระบบ(ระบบการจ่ายและติดตามงาน PM –ENและPE,ระบบงานเอกสารและข้อมูลส่วน

                                งาน EN และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

 

 

คุณสมบัติ               -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป  สาขาเครื่องกล,ยานยนต์, ซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความขยัน อดทน รอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน

 

สวัสดิการ            ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

 

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

รายละเอียดงาน    -เตรียมแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตประจำปี

-วางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม / ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้า

ในส่วนเครื่องจักรและโรงงาน

-สามารถควบคุมดูแล วางแผน ระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ SIF1 , SIF2

-ระบบเมนไฟฟ้า , ตู้ MDB2 หม้อแปลงไฟฟ้า, SDB2 , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(MDB2,SDB)

-ระบบไฟฟ้าภายในที่พักพนักงาน/ตู้ Load center

-ระบบสื่อสาร : โทรศัพท์ , กล้องวงจรปิด ,ระบบเสียงตามสาย

-ดำเนินการอบรม สอนงานพนักงานในด้านคุณภาพ ด้านเทคนิคและภาคปฏิบัติ

-สรุปผลปฏิบัติงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ  ปวส. ขึ้นไป  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง/วัดกุม/สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน รอบคอบ

 

สวัสดิการ           เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

รายละเอียดงาน    -ปฏิบัติงานและกระบวนการซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการปิดฉลาก

-ดูแลเครื่องจักรสโตร์เก็บกระป๋อง

-บำรุงรักษาเครื่องจักร ไลน์ปิดฉลากและปรับเซ็ทเครื่องปิดฉลาก

– ร่วมเฝ้าระวังการทำงานเครื่องจักรไลน์ปิดฉลากและช่วยดำเนินการแก้ไข-ซ่อมแซม

เมื่อเกิดปัญหาการปิดฉลาก

– สรุปปัญหาเครื่องจักรและปัญหาการซ่อมแซมเครื่องจักรไลน์ปิดฉลาก

 

คุณสมบัติ               -เพศ ชาย/หญิง อายุ  22  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป  สาขาเครื่องกล,ยานยนต์, ซ่อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์การทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านช่างซ่อมเครื่องจักร  3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน รอบคอบ

 

สวัสดิการ           เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

      รายละเอียดงาน   -เตรียมความพร้อมในการยก – เคลื่อนย้ายเครื่องซีมเมอร์เขา – ออกจากพื้นที่ตามแผน/คำสั่ง

-เตรียมความพร้อมของอะไหล่และอุปกรณ์มี่ใช้ – ประกอบการ Overhaul เครื่องซีมเมอร์

-ถอด – ตรวจสอบสภาพ, เปลี่ยนถ่ายและประกอบอะไหล่เครื่องจักรตามความจำเป็น

-ประสานงานการส่งคืนเครื่องหลัง Overhaul และทดลองเดินเครื่อง

-เก็บงาน/รายละเอียดตกค้างและรวบรวมข้อมูลลงประวัติเครื่องจักร และสรุปปัญหาการทำงาน

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ           -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยานยนต์,ช่างเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความอดทน ขยัน อดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

-มีประสบการณ์ทางด้านช่าง Seamer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ               เงินพิเศษยกระดับฝีมือช่าง,ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

    รายละเอียดงาน    -สอบเทียบเครื่องมือก่อนการใช้งานประจำวัน

-ตรวจสอบ Visual Seam Defects และ Seam Tear Down

-ตรวจ GMP, เครื่องแก้ว

-จัดทำรายงาน /ออก NCR กรณีเกิดปัญหาเบี่ยงเบนและแจ้งปัญหาให้หัวหน้ารับทราบ

-เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  อย่างทันท่วงที

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now

      รายละเอียดงาน     -ตรวจสอบคุณภาพการผลิต Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง

-ทวนสอบการเตรียม Media, ทวนสอบการ ชั่งสาร Premix

-ทวนสอบเครื่องชั่งที่ใช้ในไลน์ผลิต, ทวนสอบกระป๋องเปล่าที่จะเข้าสู่ไลน์ผลิต

-ทวนสอบการ Inkjet Code ที่ฝาและก้นกระป๋อง,

-ทวนสอบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ก่อนการใช้งาน,

-ทวนสอบจุด CCP ส่วนงาน Frozen Loin และบรรจุ SIF1,

-ตรวจสอบ GMP Frozen Loin/ขูดสะอาด/บรรจุ/ปล่อยกระป๋อง

-ทวนสอบการเตรียม Media, ทวนสอบการชั่งสาร Premix

-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ         -เพศ ชาย/หญิง อายุ  18  ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

-สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / เข้ากะกลางคืนได้

– มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ       ชุดยูนิฟอร์ม,รถรับ-ส่ง,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,

เงินโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี,เงินช่วยเหลืออื่นๆ

 

วิธีการสมัคร 

 • สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด   ทุกวันจัทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 8.30 น.-11.30 น.
 • สมัครผ่าน Job TH , Job Thai
 • ส่งประวัติผ่านทาง Email.  [email protected]

 

เอกสารสมัครงาน 

1.รุปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียน 2 ฉบับ

4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 5 มิถุนายน 2560)

Apply Now