มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สัญชาติไทย

4. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

5. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์

3. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบคุณภาพ และระบบการผลิตเป็นอย่างดี

4. มีทักษะในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ  การบริหารงาน

5.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร หรือ อุตสาหกรรมใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ปี  

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา  ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สัญชาติไทย

4. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  

5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6. มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สัญชาติไทย

4. มีประสบการณ์ทางด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า

3. สัญชาติไทย

4. มีประสบการณ์ทางด้านช่างโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  / ทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานในวันหยุดได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า

3. สัญชาติไทย

4. สามารถแก้ไขระบบไฟคอนโทรลเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  / ทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานในวันหยุดได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์/ช่างอุตสาหการ

3. สัญชาติไทย

4. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ด้านช่างโรงงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  / ทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานในวันหยุดได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน/ช่างยนต์

3. สัญชาติไทย

4.มีความเข้าใจด้านเครื่องกล / ระบบส่งกำลัง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  / ทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานในวันหยุดได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา

3. สัญชาติไทย

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมword / excel ได้

5. สามารถทำงานกะกลางคืนได้  / ทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานในวันหยุดได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

 อัตราเงินเดือน     –>  ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. สัญชาติไทย

4.สามารถทำงานเข้ากะได้ /ทำงานล่วงเวลาได้/ทำงานในพื้นที่ร้อนได้ / ทำงานในพื้นที่

    มีกลิ่นคาวปลาได้

5. หากมีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

อัตราเงินเดือน     –>  358 บาท/วัน  (ยังไม่รวม OT)

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ,ประกันสังคม,เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3. สัญชาติไทย

4. สามารถเข้ากะได้

5. สามารถเป็นผู้นำและควบคุมพนักงานได้

6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

อัตราเงินเดือน     –>  322 บาท/วัน  (ยังไม่รวม OT)

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ,ประกันสังคม,เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3. สัญชาติไทย

4. สามารถเข้ากะได้

5. สามารถเขียนข้อมูลได้

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now

อัตราเงินเดือน     –>  358 บาท/วัน  (ยังไม่รวม OT)

สวัสดิการ             –>  ค่ากะ,ประกันสังคม,เงินช่วยเหลืออื่นแล้วแต่กรณี,ยูนิฟอร์มฟรี,รถรับ-ส่ง

คุณสมบัติ            –>   1.  อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3. สัญชาติไทย

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถทำงานเข้ากะได้

5. มีประสบการณ์ด้านการขับรถโฟล์คลิฟท์

6. มีใบรับรองผ่านหลักสูตรการอบรมโฟล์คลิฟท์ (CER)

 สถานที่ทำงาน  : สงขลา

 

Apply Now