SIF จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

วันที่ 21 มกราคม 2560

SIF จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่พนักงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลในขั้นต้น โดยมีผู้เชียวชาญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

Share this post