SIF รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ สรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560  โดย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานปิดโครงการ  “STEM Workforce towards Thailand 4.0″หรือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ดจำกัด และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี และกล่าวว่า โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2559 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของพนักงานในสถานประกอบการ SMEs ที่มากกว่า 2 ล้านราย มีพนักงาน ในระบบกว่า 10 ล้านคนให้ก้าวเข้าสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารงานของผู้ประกอบกิจการจากระบบครอบครัวสู่การบริหารแบบมืออาชีพ ช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้ก้าวหน้าขึ้น สอดรับกับการก้าวสู่ Thailand 4.0

Share this post