มาร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด พัฒนาและปรับปรุงการบริหารด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน และได้รับรางวัลองค์กรนำร่องการจัดการสุขภาวะการสร้างสุขด้วย HappyWorkplace จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจึงความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา การทำงานกับ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด (SIF) เป็นโอกาสในการทำงานในฐานะพนักงานของ SIF คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนา ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริตเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักของความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

ท่านจะได้อะไรบ้าง

การได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ก็หมายความว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และเช่นเดียวกับที่ทุกครอบครัวควรเป็น เราคอยมองหาโอกาสและสิทธิพิเศษให้ท่านรวมถึงคนในครอบครัวของท่านดั่งคนในครอบครัวเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานกับองค์กร

 • เงินพิเศษ

  เงินทำงานล่วงเวลา,เงินรางวัลพิเศษสำหรับการทำงาน,ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • บริการ

  การตรวจสุขภาพประจำปี,สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร ,มงคลสมรส ,เยี่ยมไข้พนักงาน ,ค่าประกอบพิธีศพ(บิดา,มารดา,บุตร,พนักงาน),รถรับส่งพนักงาน

 • สวัสดิการ

  อาหารราคาประหยัด,เครื่องแบบพนักงาน,สวัสดิการหอพักสำหรับพนักงานรายเดือน และรายวันสัญชาติพม่า)

 • อื่นๆ

  วันหยุดพักผ่อนประจำปี,รางวัลพนักงานดีเด่น,แจกของขวัญและจัดงานปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 30 ปีขึ้นไป

 ลักษณะงาน :

 -วางแผนและควบคุม KPI และเป้าหมายของหน่วยงาน IV

-วางแผนและควบคุมการเตรียมงานประจำวันในหน่วยงาน IV

-เตรียมความพร้อมพื้นที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนงานในหน่วยงาน IV

-ควบคุม ติดตาม ประเมินการทำงาน และแก้ปัญหาประจำวันในหน่วยงาน IV

 

คุณสมบัติ:

1.มีประสบการณ์การด้านโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปี

2.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดีได้ดี

3.มีความซื้อสัตย์ อดทน รอบคอบ คิดในเชิงบวก

4.วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

 

 สถานที่ทำงาน: สงขลา

(อัพเดต 11 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพศ: ชาย/หญิง   อายุ: 27 ปีขึ้นไป  สถานที่ทำงาน: สงขลา

 

ลักษณะงาน :

-ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อส่วนประกอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันต่อแผนการผลิต

-ตรวจสอบและติดตามขอรายละเอียดจากผู้ขาย,การเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน

-ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

 

คุณสมบัติ:

1.มีประสบการณ์การด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3 ปี

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน

3.มีภาวะการเป็นผู้นำและทนแรงกดดันได้ดีได้ดี

4.มีความซื้อสัตย์ อดทน รอบคอบ ในหน้าที่

5.มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

 (อัพเดต 3 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 25 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน:

-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

-มีความรู้งานด้านกฏหมายความปลอดดภัยในการทำงาน

-ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

1.มีมนุษยสัมพันดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้

4.มีประสบการณ์ด้าน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1-2 ปี

 

(อัพเดต 11 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาธารณสุขศาสตร์  สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 23 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน:

-มีความรู้ในส่วนงานด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในโรงงาน

-ตรวจสุขภาพพนักงานเข้าใหม่/ตรวจสุขภาพประจำปี

-จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพนักงาน

-ติดตามพนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

 

คุณสมบัติ:

1.มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ดี

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้

3.มีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

(อัพเดต 11 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 30 ปีขึ้นไป

 

ลักษณะงาน :

-วางแผน กำหนดแนวทางการทำงาน สร้างมาตรฐานระบบการทำงาน

-ควบคุมและติดตาม แก้ไขปัญหา ปรับปรุงงานในหน่วยงาน

-ประสานงานในหน้าที่รับผิดชอบและจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนางานในหน่วยงาน

-กำหนดและวางเป้าหมายการทำงานของปี

คุณสมบัติ:

1.มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.สามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศได้

3.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้

4.มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 10 ปี

(อัพเดต 11 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. สาขา.วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/อุตสาหกรรม สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย  อายุ: 18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้

2.สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้

3.ประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรม/งานซ่อมบำรุง/งานPM 5 ปี

(อัพเดต 17 กันยายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,การจัดการอุตสาหกรรม,วิศวกรรมเครื่องกล   สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย   อายุ: 22 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.มีความรู้ด้านเครื่องจักร การจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเขียนแบบได้

2.สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้

3.ประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมงานPMจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ

(อัพเดต 3 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. สาขา.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/การจัดการอุตสาหรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย/หญิง  อายุ: 30 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้

2.มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 10 ปี

3.มีความรู้เรื่องเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์วัด/ระบบคุณภาพและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่รับผิดชอบ

(อัพเดต 11 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. สาขา.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/การจัดการอุตสาหรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย  อายุ: 27 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้

2.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 3 ปี

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในขอบเขตงาน

(อัพเดต 3 พฤสจิกายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. สาขา.วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย  อายุ: 18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2.มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

3.มีความรู้ในส่วนงานของการออกแบบ และการพัฒนาระบบคุณภาพ

ลักษณะงาน:

1.จัดเตรียม ควบคุมการจัดทำเอกสาร และบันทึกประสานงานในการรับรองลูกค้า และหน่วยงานด้านเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยของอาหาร

3.ติดตามและให้คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ทบทวน จัดทำโครงสร้างหน้าที่งาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกำลังการผลิต

(อัพเดต 17 กันยายน 2559)

Apply Now

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี. สาขา การจัดการ,เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   สถานที่ทำงาน: สงขลา   เพศ: ชาย   อายุ: 25 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

1.สามารถทนแรงกดดันได้ดี

2.มีประสบการณ์ด้านเลขาอย่างน้อย 1 ปี

3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน:

1.รับผิดชอบงานเลขานุการและงานเอกสารได้

2.ดูแลนัดหมายงานของผู้บริหารและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั่งภายใน-ภายนอก

3.สามารถทนแรงกดดันได้ดี

 

(อัพเดต 3 พฤศจิกายน 2559)

Apply Now

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึกการตั้งค่า