SIF News : SIF สนับสนุนกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนของรางวัลกิจกรรม เติมรัก ปันสุขสู่ครอบครัวเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษมีเวทีทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และส่งเสริมด้านพัตนาการและการเรียนรู้  ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Share this post