SIF News : SIF เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม มหกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรม การเดิน-วิ่งระยะสั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Share this post