SIF News : กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หาดบ่ออิฐ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ได้เข้าร่วมและสนับสนุนแซนวิชทูน่าและน้ำดื่มในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย กว่า 4,000,000 ตัว) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 150 คน ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

Share this post